IPB

Здравейте ( Вход | Регистрация )

>Реклама

>Препоръчваме ви

 
Closed TopicStart new topic
> Фенклуб - "ЮВЕНТУС БЪЛГАРИЯ", Официална тема
masterhp
коментар 25 Mar 2009, 21:35
Коментар #1


Juventus hero
*******

Група: Фенове
Коментари: 11 119
Регистриран: 22-December 07
Град: Pripyat
Потребител No.: 802Честито фен клуб Ювентинци !!!

Момчета направохме 1-вата крачка и по важната и трудната. Сега следва да развием този фен клуб по най-добрият начин и след като съберем нужният брой членове да го направим и официален за Италия!!! Има време доакто стане и това, важното е както казах да го развием добре. Очаквайте в скоро време повече информация отностно членуването във фен клуба прецедатели протока и устува на сдружението!!!

FORZA JUVE !!!!


--------------------
"синьо-черното не ми отива!"
Go to the top of the page
 
+Quote Post
masterhp
коментар 25 Mar 2009, 21:48
Коментар #2


Juventus hero
*******

Група: Фенове
Коментари: 11 119
Регистриран: 22-December 07
Град: Pripyat
Потребител No.: 802Искам да благодаря на всички които ми помогнаха за да стане това нещо реалност !!! Големи благодарности към Христо (Icaka) който ми съдейства по всякакъв начин и без който този фен клуб нямаше да съществува. Искам да благодаря и на всички дурги които помагаха, по надолу ще видите и пълният списък smile.gif Специални благодарности и към Stefoto и Rumbeti smile.gif

Предоставям ви устава на СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ”ЮВЕНТУС БЪЛГАРИЯ” -София
У С Т А В

НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ”ЮВЕНТУС БЪЛГАРИЯ” -София


І ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.

Чл.1,ал.1 СДРУЖЕНИЕТО С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ”ЮВЕНТУС БЪЛГАРИЯ”, наричано по-нататък в Устава ”СДРУЖЕНИЕТО” е юридическо лице, регистрирано съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел /ЗЮЛНЦ/.
ал.2 СДРУЖЕНИЕТО е доброволна, професионална и демократична организация на равноправни членове.
ал.3 По смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел СДРУЖЕНИЕТО е сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност.

Чл.2 СДРУЖЕНИЕТО осъществява своята дейност на основата на нормативната уредба в страната, настоящия Устав, решенията на Общото събрание и Управителния съвет и е независимо от държавните, синдикалните, икономическите и политически структури в страната.

Чл.3 Седалището и адресът на управление на СДРУЖЕНИЕТО е град София, област София град, Столична голяма община, Район Триадица, ж.к.”Иван Вазов”, улица „Бяла черква” №18, ет.7, ап.35.


Чл.4 НАИМЕНОВАНИЕТО на сдружението е СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ”ЮВЕНТУС БЪЛГАРИЯ”.

Чл.5, ал.1 Формалният белег на СДРУЖЕНИЕТО е печат.
ал.2 Печатът е кръгъл.


ІІ ЦЕЛИ И СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНИТЕ ИМ.

Чл.6 СДРУЖЕНИЕТО има за цел:
1. Масово развитие, популяризиране и утвърждаване на футбола и играта на футболния тим на „Ювентус” – Торино;
2. Работа в областта на футбола и играта на футболния тим на „Ювентус” – Торино с всички възрастови групи;
3. Утвърждаване на футбола и играта на футболния тим на „Ювентус” – Торино като основен фактор за укрепване на здравето, правилното физическо развитие и личностна реализация на занимаващите се с този спорт; 4. Осъществяване на връзки и договорености за сътрудничество и обща дейност със сродни, национални и чуждестранни клубове, организации, сдружения и търговски дружества;
5. Информационно обслужване и подкрепа на членовете в областта на законодателството в страната и осигуряване на правна защита при необходимост;
6. Съдействие за доброволно преодоляване на възникнали спорове между членовете си.

Чл.7 СДРУЖЕНИЕТО реализира своите цели като:
1.Обсъжда, реализира и защитава концепции за развитието и утвърждаването на футбола и играта на футболния тим на „Ювентус” – Торино в град София и региона;
2.Предлага свои програми и искания при формирането и осъществяването на политиката в областта на футболната култура в град София, региона и страната, като може да сътрудничи и с други организации и държавни учруждения за постигане на целите си;
3.Разработва ученически групи за популяризирането и утвърждаването на футбола и играта на футболния тим на „Ювентус” – Торино в град София и региона, организира школи;
4. Организира и администрира спортни състезания;
5. Изгражда и стопанисва спортни обекти;
6. Подготвя състезатели;
7. Информира членовете си за провеждани регионални, национални, балкански, европейски, световни и олимпийски състезания, като съдейства за участие в тях на покрилите съответните изисквания за това;
8. Съдейства за организирането и предоставянето на желаещите да се занимават с футбола и играта на футболния тим на „Ювентус” – Торино на нормални условия за развитието и популяризирането на този спорт в град София и региона, като предоставя база и квалифицирани треньори.


ІІІ ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ.

Чл.8 Предметът на дейност на СДРУЖЕНИЕТО е развитие, популяризиране и утвърждаване на футбола и играта на футболния тим на „Ювентус” – Торино в град София и региона; провеждане на проучвания за развитието му; подпомагане и осигуряване на необходимата база и квалифицирани треньори на желаещите да се занимават с този спорт, както професионално, то така и любителски.

ІV ЧЛЕНСТВО.

Чл.9 Членуването в СДРУЖЕНИЕТО е доброволно. Участието в други съюзи, сдружения и организации не се ограничава.

Чл.10 Член на СДРУЖЕНИЕТО може да бъде всяко дееспособно физическо и всяко юридическо лице, което:
1.Съдейства за постигане целите на СДРУЖЕНИЕТО;
2.При кандидатстване за членство несъмнено и безусловно декларира, че ще работи пълноценно без заплащане и без стремеж за облагодетелстване под каквато и да било форма;
3. Спазва настоящия Устав и заплаща редовно членския си внос.

Чл.11, ал.1 Нови членове се приемат след като бъде подадена писмена молба чрез Председателя на Управителния съвет на СДРУЖЕНИЕТО до Общото събрание. Молбата се разглежда в следващото Общо събрание след датата на постъпване на молбата. Ако молбата бъде отхвърлена нова може да се подаде след изтичане на не по-малко от една година след датата от отхвърлянето.
ал.2 Членството в СДРУЖЕНИЕТО възниква от момента на одобряването на подадената молба.

Чл.12 Всеки член на СДРУЖЕНИЕТО удостоверява членството си с членска карта или удостоверение.

Чл.13, ал.1 Членството в СДРУЖЕНИЕТО се прекратява:
1. По писмено заявление на съответния член до Управителния съвет;
2. При поставяне под пълно запрещение или смърт, респективнто прекратяване на юридическо лице;
3. При изключване по решение на Общото събрание,когато са налице следните обстоятелства:
-Извършване на деяния, накърняващи доброто име и престижа на СДРУЖЕНИЕТО;
-Нарушаване на общочовешката и професионална етика в отношенията с останалите членове;
-При пренебрегване на целите и решенията на СДРУЖЕНИЕТО за сметка на лични амбиции и цели;
-неплащане на членски внос за три и повече последователни месеци.
ал.2 При наличието на обстоятелствата, посочени в предходната алинея се прекратява членството в СДРУЖЕНИЕТО с решение на Общото събрание, като при прекратяването се връща единствено и само внесен авонсово членски внос.

V ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ.

Чл.14 Всеки член има право:
1.Да участва в Общото събрание на СДРУЖЕНИЕТО и при провежданите от него мероприятия;
2.Да избира и да бъде избиран в управителните органи на СДРУЖЕНИЕТО;
3.Да прави предложения и да дава становища по въпроси, свързани с дейността на СДРУЖЕНИЕТО и да участва в обсъждането им;
4.Да се ползва от представителството, защитата и резултатите от дейността и възможностите на СДРУЖЕНИЕТО;
5.Да се ползва от материалната база, фондовете, информацията и другите дейности и услуги на СДРУЖЕНИЕТО;
6.Да притежава този Устав на СДРУЖЕНИЕТО.

Чл.15 Всеки член е длъжен:
1.Да спазва настоящия Устав и да изпълнява решенията на Общото събрание и Управителния съвет;
2.Да участва активно във всички мероприятия на СДРУЖЕНИЕТО за постигане на целите му;
3.Да изпълнява постигнатите договорености от СДРУЖЕНИЕТО с държавни, синдикални и общински органи и организации;
4.Да заплаща определения от Управителния съвет месечен членски внос.

VІ ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ.

Чл.16 Управлението на СДРУЖЕНИЕТО се осъществява от неговия Върховен орган -Общото събрание и Управителен орган-Управителен съвет.

Чл.17 Основните принципи на управление на СДРУЖЕНИЕТО са демократичност, изборност, мандатност и безкористност.

Чл.18 Общото събрание е върховен орган на СДРУЖЕНИЕТО и се състои от всички негови членове.Всеки член има право на един глас.

Чл.19,ал.1 Общото събрание се свиква не по-малко от един път годишно по решение на Управителния съвет или по искане на 1/3 от членовете на СДРУЖЕНИЕТО.
ал.2 Общото събрание се счита законно, ако присъстват най-малко половината от членовете му. Ако този кворум не е налице, събранието се отлага за един час по-късно в същия ден при същия дневен ред и се счита законно независимо от броя на явилите се членове.
ал.3 Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство на гласовете, но за изменение на Устава, прекратяване на СДРУЖЕНИЕТО или сливането му с друго е необходимо мнозинство от 2/3 от всички присъстващи.

Чл.20 Общото събрание се свиква с покана, в която се вписва деня, часа и мястото на провеждането му и дневния ред. Поканата се връчва на членовете и обнародва във вестника не по-малко от 30/тридесет/ дни преди провеждането му.

Чл.21 Общото събрание има право:
1.Да приема и изменява Устава на СДРУЖЕНИЕТО;
2.Да избира и освобождава членовете на Управителния съвет;
3.Да одобрява и коригира целите и насоките на дейността на СДРУЖЕНИЕТО.

Чл.22, ал.1 Управителният съвет е оперативен и постоянно действащ изпълнително-разпоредитлен орган на СДРУЖЕНИЕТО. Състои се от 3 /трима/ членове, избирани от Общото събрание с мандат от 4 /четири/ години, които избират помежду си Председател.
ал.2 Управителният съвет управлява работите на СДРУЖЕНИЕТО.
ал.3 До избирането на нов Управителен съвет старият такъв продължава да изпълнява функциите му.

Чл.23 Преди изтичане мандата на избрания Управителен съвет започва процедура по избор на нов член, когата:
1. Член на Управителния съвет се откаже писмено от изпълнението на задълженията си;
2. С решение на Общото събрание е освободен от длъжност;
3. При отсъствие от страната три и повече месеца;
4. При поставяне под запрещение или смърт, респективно прекратяване на юридическо лице.

Чл.24 Членовете на Управителния съвет изпълняват задълженията си на доброволни начала без да получават възнаграждение и безкористно.

Чл.25 Управителният съвет взема решения, когата присъстват повече от половината му членове, като:
1. Ръководи работата на СДРУЖЕНИЕТО между заседанията на Общото събрание, като заседава най-малко един път месечно;
2. Организира изпълнението на решенията на Общото събрание, отчита дейността си пред него и приема резолюции, обръщения, вътрешни правила;
3. Взема решения за приемане на дарения, спонсорства, целево преведени средства и други мероприятия;
4. Кани на заседанията си членовете на СДРУЖЕНИЕТО, направили предложения, мнения или становища по конкретни въпроси в интерес и за постигане на целите на СДРУЖЕНИЕТО;
5. Подготвя и внася в Общото събрание проект на бюджет на СДРУЖЕНИЕТО.

Чл.26 Председателят на Управителния съвет:
1. Свиква на заседания членовето на Управителния съвет по своя инициатива или по писмено искане на 1/3 от членовете му;
2. Председателства заседанията на Управителния съвет, както и Общото събрание;
3. Отговаря за организацията и ръководството на цялата дейност на СДРУЖЕНИЕТО съгласно Устава, решенията на Общото събрание и на Управителния съвет;
4. Подписва документите, изходящи от СДРУЖЕНИЕТО. 5. С решение на Управителния съвет представлява СДРУЖЕНИЕТО пред всички лица,органи и организации.

Чл.27 Паричните средства на СДРУЖЕНИЕТО се управляват съвместно от Председателя на Управителния съвет и Секретар, който е член на Управителния съвет и е избран от него.

Чл.28,ал.1 Всички ръководни длъжности в СДРУЖЕНИЕТО са изборни и мандатни, като мандатът е четири години.
ал.2 Броят на кандидатите за всички изборни длъжности е неограничен като предложение може да бъде направено от всеки член на СДРУЖЕНИЕТО.
Чл.29 За всички изборни длъжности се гласува поименно като за избрани се считат кандидатите, получили 50%+1 от гласовето на присъстващите на Общото събрание.

VІІ СРОК.

Чл.30 СДРУЖЕНИЕТО е учредено за неопределен срок.

VІІІ ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИРАНЕ.

Чл.31,ал.1 Имуществото на СДРУЖЕНИЕТО се състои от пари, движими и недвижими имоти, вещи и вещни права, вземания, ценни книжа.
ал.2 Имуществото се набира от членски внос; доброволни вноски; субсидии; целево преведени средства; спонсорства; дарения; отчисления от Българския спортен тотализатор; трансфер на състезатели; приходи от участие в спортни състезания; приходи от предоставени спортни услуги на граждани; приходи от реклама; предоставени средства от държавата, както и такива от международни организации.

Чл.32, ал.1 Определянето на размера и начина на внасянето на имуществените вноски, както и на членския внос става с единодушно взето решение на Управителния съвет на СДРУЖЕНИЕТО.
ал.2 При ликвидация, останалото в наличност имущество след удовлетворяването на кредиторите се разпределя съгласно чл.44 от ЗЮЛНЦ.

Чл.33 Финансовата дейност на СДРУЖЕНИЕТО се извършва в съответствие с утвърден бюджет. Финансовият период съвпада с календарната година.

ІХ ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.

§1 Организацията на дейността и работата на Общото събрание и Управителния съвет се осъществяват по ред и правила, приети от тези органи.
§2 По въпроси, неуредени от този Устав се прилага действащото българско законодателство.
§3 Този Устав е приет от Общото събрание на СДРУЖЕНИЕТО, състояло се на 24.01.2009 година в град София, подписан е от негови членове, присъствали на проведеното събрание и е в съответствие със Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
§4 Управителният съвет в седмодневен срок от провеждане на Общото събрание следва да внесе в Софийски градски съд необходимите документи за вписване на обстоятелства, подлежащи на вписване по партидата на СДРУЖЕНИЕТО.


СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЛИТЕ ПРИ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ОТ 24.01.2009 година НА СДРУЖЕНИЕТО С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „ЮВЕНТУС БЪЛГАРИЯ” – град София


1. Павел Красимиров Гошев (masterhp)

2. Стефан Велизаров Петков (Stefoto)

3. Емил Емилов Николаев (NUCLEO1985)

4. Румен Цветков Веселинов (Rumbeti)

5. Христо Николов Стойнов (Icaka)

6. Димитър Николаев Гамизов (Chester)

7 Николай Живков Димитров (Nikentus)

8. Валентин Валентинов Михайлов (Torricelli)

9. Емил Красимиров Солаков (Meo)

10. Станко Стефанов Пенев (Pavelnel)Прилагам ви и протокола smile.gif

П Р О Т О К О ЛДнес – 24 януари 2009 година, се проведе УЧРЕДИТЕЛНО ОБЩО СЪБРАНИЕ на Сдружението с нестопанска цел ”ЮВЕНТУС БЪЛГАРИЯ” - град София, област София - град.

Учредителното общо събрание започна работа в 10.00 часа в град София, област София град, Столична голяма община, Район Триадица, ж.к.”Иван Вазов”, улица „Бяла черква” №18, ет.7, ап.35.

За председателстваш Общото събрание бе избран Павел Красимиров Гошев, а за протоколист – Христо Николов Стойнов.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ протече при следния дневен ред:
1. вземане на решение за учредяване на сдружение с нестопанска цел за общественополезна дейност с наименование „ЮВЕНТУС БЪЛГАРИЯ” и приемане на устав;
2. вземане на решение по отчета на учредителния комитет за освобождаване от отговорност;
3.избиране органи на управление на сдружението;
4. приемане на основните насоки и програма за дейността на сдружението;
5. други.

След проведените разисквания Общото събрание взе с единодушие следните РЕШЕНИЯ:

1. УЧРЕДЯВА сдружението с нестопанска цел ”ЮВЕНТУС БЪЛГАРИЯ” - град София, СГОбщина, област София град, което да осъществява общественополезна дейност;
2. СЕДАЛИЩЕТО И АДРЕСА НА УПРАВЛЕНИЕ на сдружението е в град София, област София град, Столична голяма община, Район Триадица, ж.к.”Иван Вазов”, улица „Бяла черква” №18, ет.7, ап.35.;
3. ПРИЕМА УСТАВ на сдружението с нестопанска цел ”ЮВУНТЕС БЪЛГАРИЯ” - град София, СГОбщина, област София град;
4. ПРИЕМА отчета на учредителния комитет на сдружението и освобождава от отговорност членовете му;
5. ИЗБИРА за членове на УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ – Христо Николов Стойнов с ЕГН ****, Стефан Велизаров Петков с ЕГН **** и Румен Цветков Веселинов с ЕГН ****;
6. ПРИЕМА основните насоки и програма за дейността на сдружението.
7. Възлага на Управителния съвет да предприеме съответните действия за вписване на СДРУЖЕНИЕТО в Софийски градски съд.

8. Присъствали на членове при провеждането на Общото събрание:

8.1. Павел Красимиров Гошев: ..........................
8.2. Стефан Велизаров Петков: .......................

8.3. Емил Емилов Николаев:...............................

8.4. Румен Цветков Веселинов: ............................

8.5. Христо Николов Стойнов: ...............................

8.6. Димитър Николаев Гамизов:............................

8.7 Николай Живков Димитров: .....................................

8.8. Валентин Валентинов Михайлов: .......................................

8.9. Емил Красимиров Солаков: .......................................

8.10. Станко Стефанов Пенев: .........................................
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАШ СЪБРАНИЕТО:
/Павел Гошев/ПРОТОКОЛИСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:
/Христо Стойнов/

иииииии................... smile.gif

П Р О Т О К О ЛДнес – 25 януари 2009 година се проведе заседание на избрания на 24 януари 2009 година от Общото събрание на Сдружението с нестопанска цел ”ЮВЕНТУС БЪЛГАРИЯ” - град София УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ.

І На заседанието присъстваха:
1.Христо Николов Стойнов с ЕГН ****
2. Стефан Велизаров Петков с ЕГН ****
И
3. Румен Цветков Веселинов с ЕГН ****


ІІ Заседанието премина при следния дневен ред:
1. Избор на председател на Управителния съвет.
2. Избор на секретар на Сдружението от членовете на Управителния съвет.


ІІІ След проведените разисквания бяха взети следните РЕШЕНИЯ:
1. Избира за ПРЕДСЕДАТЕЛ на Управителния съвет на Сдружението Христо Николов Стойнов с ЕГН ****койо ще представлява Сдружението пред трети лица и организации.
2. Избира за СЕКРЕТАР на Сдружението Румен Цветков Веселинов с ЕГН ****


ГЛАСУВАЛИ ЗА ГОРНИТЕ РЕШЕНИЕ:
/Христо Стойнов//Стефан Петков//Румен Веселинов/


П.П. Аз и Честър ще помагаме на Христо в изпълнението на задълженията си, както и когато той не може ще го заместваме smile.gif


--------------------
"синьо-черното не ми отива!"
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Closed TopicStart new topic
1 потребител(и) четат тази тема (1 гости и 0 скрити)
0 Потребител(и):

 Олекотена версия Час: 23rd October 2019 - 04:52ч.

> Forum Information:

Copyright: © www.juventus-bulgaria.com 2006 - 2012. Всички права запазени.
Author: Екип на Juventus-Bulgaria.Team
Powered by: Sport Media Group
Partners: