IPB

Здравейте ( Вход | Регистрация )

>Реклама

>Препоръчваме ви

 
Reply to this topicStart new topic
> Голф
ELMANIFICO
коментар 21 Feb 2008, 18:06
Коментар #1


Juventus star
*****

Група: Фенове
Коментари: 3 335
Регистриран: 13-March 06
Град: Пловдив
Потребител No.: 68Golf Rules at a Glance
From Brent Kelley,
Your Guide to Golf.
Голф правилата накратко
A Quick Introduction to the Rules of Golf
А. Кратко представяне на Голф правилата
These Golf Rules at a Glance are designed to give beginners to the game of golf a quick glance at the key elements of the rules. The official Rules of Golf take up around 100 pages of a booklet published by the USGA and R&A. So these Golf Rules at a Glance are a sort of introduction to the full Rules of Golf.
Тези “Голф Правила накратко” са предназначени да дадат на начинаещите в голфа бърз поглед върху основните елементи на правилата.
Please note that this summary of the rules should never be used to settle disputes or disagreements; always consult the full rules for that. And make sure that you move on to read and explore the full and complete Rules of Golf after familiarizing yourself with the basic concepts here. You can read the full rules online, but you should also pick up a copy of the rulebook at your local course or by ordering from the USGA or R&A.
Имайте впредвид, че тези кратки правила никога не трябва да се използват за разрешаване на спорни ситуации; винаги се консултирайте с официалните правила в такива случаи. Всеки голфър трябва да прочете и научи пълните Голф правила на по-късен етап, след като се е научил тези основни kонцепции.
These Golf Rules at a Glance are based on a similar offering from the PGA of America which originally appeared on PGA.com; parts of that article appear here with permission from PGA.com.
Тези “Кратки Голф Правила” се базират на подобни предлагани от Американската ПГА (Професионална Голф Асоциация).
Now, on to your introduction to the rules (click a link to read the full version of any given rule):
Rule 1: The Game
Играта
• The holes on the course must be played in order (1 through 9, or 1 through 18) unless the committee says otherwise.
• You must always play by the Rules. You are not allowed to change or ignore them.
• Дупките на игрището трябва да се игрят под ред (от 1 до 9, или от 1 до 18) освен ако комисията не е отредила друго. Винаги трябва да се играе според правилата. Не е позволено те да се променят или не зачитат.
Rule 2: Match Play
Мач игра
• In match play, each hole is a separate contest. If you win the first hole, you are "one-up"; if you lose it, you are "one-down"; if you halve it, you are "all-square."
• You have won the match when you are more holes up than there are left to play. For example, if you are three-up and there are only two holes left to play, you have won “three and two”.
• Anyone you are playing against is your "opponent."
• • При "мач игра", всяка дупка е отделна част от играта. Ако си спечелил първата дупка, ти си “едно нагоре”, ако си я загубил си “едно надолу”, ако резултата е равен, вие сте “равни”.
• • Играта печели този който има повече дупки “нагоре” отколкото остават да се играят. Например, ако сте “3 нагоре” И остават 2 дупки да се играят, вие печелите “3 на 2”.
• • Всеки които играе срещу вас е “противник”.
Rule 3: Stroke Play
Игра на удари
• In stroke play, the competitor with the lowest total score for the round (or rounds) is the winner.
• You must play your ball into the hole before starting the next hole.
• Anyone you are playing with is a “fellow-competitor”.
• It is not possible to play match play and stroke play at the same time.
• • При играта на удари, играча с най-нисък сбор от кръга (18 дупки) или кръговете е победител.
• • Трябва топката да е вкарана в дупката преди да се започне следващата дупка.
• • Този с когото играете е “състезател”. Не е възможно да се играе "мач игра" и игра на удари едновременно.
Rule 4/Rule 5: Clubs and the Ball
• • Клъбове и топка

• You may carry no more than fourteen clubs.
• You may not change balls during the play of a hole unless a Rule allows it. However, if you damage your ball or it goes out of shape, you may change the ball after first consulting your opponent or fellow competitor.

Не може да се носят повече от 14 клъба.
Не може да се сменя топката докато не е завършена играта на една дупка освен ако някое правило не разрешава това. Обаче, ако топката е наранена или си е променила формата, може да се смени след като първо предупредите противника или другия състезател.
Rule 6: Player’s Responsibilities
Задължения на играча
• Read the notices given to you by the tournament officials.
• Always use your correct handicap.
• Know your tee-time or starting time, and be there ready to play at that time.
• Make sure you can identify your own ball (put a mark on the ball in case someone else is using an identical ball).
• In stroke play, make sure your score for each hole is correct and sign your card before returning it.
• Don’t unduly delay play – keep up with the group in front. Keep playing unless there is danger from lightning, you become ill, or an official tells you to stop.

Прочетете бележките дадени ви от официалните лица на турнира.
Винаги ползваите точния си хандикъп.
Научете стартовото си време И бъдете готов за игра в уреченото време.
Уверете се, че можете да разпознаете своята топка (поставете И знак в случаи, че някои друг използва същия вид топка).
При игра на удари, проверяваите резултата си за всяка дупка И подпишете картата си преди да я предадете.
Не забавяите играта неоправдано – придържаите се към групата която играе пред вас. Играе се без прекъсване, но играта се спира ако има опасност от светкавици, почуствате се зле или официално лице ви каже да спрете.
Rule 7: Practice
Тренировка
• You may not hit a practice shot while playing a hole, or from any hazard. Normally, practice is not allowed on the course before a stroke event, but is allowed before a match. However, a committee may alter this rule so always check the conditions of competition.

Не са разрешени тренировачни удари докато се играе една дупка или от бункер и водно препятствие. Нормално,тренировачни удари не са позволени на игрището преди играна удари, но е позволено преди мач игра. Обаче, комисията може да променя това правило, затова винаги проверяваите условията на състезанието.
Rule 8: Advice on How to Play
Съвет как да се играе
• During a round, you may not ask anyone except your caddie or partner for advice on how to play. However, you may ask anyone about the Rules or the position of hazards or the flagstick.
• You may not give advice to your opponent or fellow-competitor.
• Don’t position any marker to indicate your line of play.

По време на игра не трябва да се пита никой освен вашето кади (помощник) или партньор за съвет как да играете. Обаче, може да питате всеки относно правилата или къде се намират препятствията (вода И бункери) или флага.
Не може да се дава съвет на противник или състезател.
Не поставяите никакви знаци за да насочите линията на удара.
Rule 9: Advising Opponent on Strokes Taken
Оповестяване на броя удари
• In match play, you must tell your opponent the number of strokes, including penalties, you have taken if you are asked.
• При мач игра, трябва да кажете броя на вашите удари на противника си, вклучително наказателните ако тои ви попита.
Rule 10: The Order of Play
Ред на игра
• The player who has the lowest score on a hole has the right to play his/her ball first on the next hole. This is called the "honour."
• While playing a hole, the player whose ball is farthest from the hole plays first.
• In match play, if you play out of turn, your opponent may make you replay your shot. This is not so in stroke play.
• Играча с наи-нисък резултат на дупката има правото да играе първи на следващата дупка. Това се нарича чест.
• • Докато се играе една дупка, играча чиято топка е наи-далеч от дупката играе първи.
• • При мач игра, ако сте играли без да е било ваш ред, противника може да поиска да пре-играете удара. Това не важи за игра на удари.
Rule 11: Teeing Ground
Поле за начален удар
• Tee your ball between the tee-markers or a little behind them. You may tee your ball as far as two club lengths behind the markers.
• If your ball accidentally falls off the tee before making your first stroke, you may replace it without penalty.
• Поставете топката между маркерите или малко зад тях. Можете да поставяте топката на разстояние до два клъба назад от маркерите.
• Ако топката падне от т-то преди да сте направили първия си удар, може да я поставите обратно без наказание.
Rule 12: Finding Ball in Hazard/Identifying Ball
Намиране на топка в препятствие/разпознаване на топка
• A hazard is any bunker (a hollow area containing sand) or water hazard (lake, stream, drainage ditch, etc).
• In a bunker or water hazard, if sand or leaves cover your ball, you may remove enough of the sand or leaves to be able to see a part of the ball.
• You may lift your ball to identify it anywhere except in a hazard.
• Препятствие е бункер ( ниско място, дъното на което е пясък) или водно препятствие (езеро, поток, отводнителн канал и т.н.).
• • В бункер или водно препядствие, ако пясък или листа покриват топката, може да се отстрани пясък или листа колкото да е възможно да се види част от топката.
• • Може топкатa да се вдигне за да се разпознае навсякъде по игрището освен в препятствие.
You must tell your opponent or fellow competitor before you lift your ball to identify it.
Трябва да информирате противника или състезателя преди да вдигнете топката за разпознаване.
Rule 13: Playing the Ball as It Lies
Топката се играе от там където лежи
• You must play the ball as it lies. You may not move it to a better spot.
• You may not improve your lie by pressing down behind the ball. The club may be grounded only lightly behind the ball.
• You may not improve the area of your stance, intended swing or line of play by bending or breaking anything growing, such as tree branches or long grass.
• In a bunker you may not touch the sand, or in a water hazard touch the ground or water, with your club before or during your back swing.
• In any hazard, you may not remove loose impediments (natural things such as leaves or twigs) but you may remove obstructions (artificial objects such as bottles or rakes.)
Топката се играе от там където лежи. Не може да се мести на по-добро място.
Не може да подобрявате положението и чрез натискане зад топката. Клъба трябва да докосва само леко земята зад топката. Не може да се подобрява мястото където ще заставате, пътя на замаха или линията на игра чрез огъване или чупене на каквито и да било разстения, като клони на дървета или дълга трева.
В бункер не трябва да се докосва пясъка, или във водно препядствие водата с клъба преди или по време на обратния замах.
В Препядствие не може да се махат природни пречки като листа или клонки, но могат да се махат пречки като бутилки, гребла за подравняване и др.
Rule 14: Striking the Ball
Удар на топката
• You must strike the ball fairly with the head of the club. You may not push, scrape or rake the ball, nor accept any assistance or use any artificial aid in making your stroke.
• You must not hit your ball while it is moving.
• Топката трябва просто да се удари с главата на клъба. Не трябва да се бута, стърже или влачи топката, нито е позволено да се използват каквито И да било спомагателни средства при изпълнението на удара.
• • Топката не трябва да се удря ако тя се движи.
Rule 15: Playing a Wrong Ball
Игра с чужда топка
• In match play, if you play a ball that is not yours, you lose the hole. If you play the wrong ball in a hazard, there is no penalty and you must then play the right ball.
• In stroke play, if you play a ball that is not yours, that is a two-stroke penalty. If you play the wrong ball in a hazard, you must then find and play out the hole with your own ball. If you do not do so, you are disqualified.
• В мач игра, ако играете топка която не е ваша, губите дупката. Ако сте играли с чужда топка от препятствие, няма наказание за това , но трябва след това да изиграете вашата топка.
• • При игра на удари, ако играете чужда топка, получавате наказание от два удара. . Ако сте играли с чужда топка от препятствие, трябва да намерите, играете И завършите дупката с вашата топка. Ако не го направите – вие сте дисквалифициран.
Rule 16: The Putting Green
Гриина (Полето около дупката)
• If any part of your ball is touching the green, it is on the green.
• When your ball is on the green, you may brush away leaves and other loose impediments, but otherwise do not touch your line of putt.
• You may repair ball marks or old hole plugs, but do not repair marks made by spikes or shoes before playing.
• You may not test the surface of the green by rolling a ball or scraping the surface.
• Always mark your ball by putting a small coin or other marker behind it when you want to pick it up to clean it or get out of another player's way.
• If your ball overhangs the edge of the hole you can wait ten seconds to see if it drops in. If it falls in after 10 seconds, add a penalty stroke to your score.
• • Ако част от топката докосва гриина, то тя е на гриина.
• • Когато топката е на гриина, могат да се отстранят листа и други пречки, но в противен случаи не докосваите линията по която ще мине топката до дупката.
• • Може да поправите наранявания от падане на топка на гриина или запушена стара дупка, но не И да поправяте следи от шпаикове и обувки.
• • Не трябва да проверявате повърхноста на гриина чрез търкаляне на топка или опипване.
• • Винаги маркираите мястото на топката чрез поставяне на малка монета или друг маркер зад нея когато искате да я вдигнете за да я почистите или тя е на пътя на друг играч.
• • Ако топката е на ръба на дупката, може да се изчака десет секунди за да се види да ли ще падне вътре. Ако падне след десет секунди се прибавя един наказателен удар към резултата.
Rule 17: The Flagstick
Флага
• If your ball is played from off the green, there is no penalty if your ball strikes the flagstick, provided no one is attending it.
• If your ball is on the green, do not putt with the flagstick in the hole. Either take the flagstick out or ask another player to hold it and take it out when you play your ball. In match play, if you putt and your ball hits the flagstick when it is in the hole, you lose the hole. In stroke play, you must add two penalty strokes to your score.
• • Ако топката се играе от извън гриина, няма наказание ако тя удари флага, при условие че никои не го държи.
• • Ако топката е на гриина, не я играите ако флага е в дупката. Извадете флага или помолете друг играч да го държи И извади когато играете топката си. При мач игра, ако топката ви удари флага когато тои е в дупката – губите тази дупка. При игра на удари, прибавяте два наказателни удара към резултата си.
• Rule 18: Ball is Moved
Premestena topka
• If you or your partner touches or moves your ball on purpose or accidentally, add a penalty stroke to your score and replace the ball. If you don’t replace it, add two penalty strokes.
• If someone or something else moves your ball there is no penalty, but you must replace it.
• If the ball is moved by wind or water, you must play it as it lies.
• If the ball moves once you have addressed the ball, add a penalty stroke and replace the ball.
• Ако вие или вашият партньор докосне или премести топката ви преднамерено или случаино, се прибавя един наказателен удар към вашия резултат И топката се поставя обратно на същото място. Ако топката не се постави обратно се прибавят два наказателни удара.
• Ако някои друг или нещо друго премести топката ви, няма наказание но тя трябва да се постави обратно на мястото си.
• Ако топката е преместена от вятър или вода, тя се играе от там където лежи.
• Ако топката мръдне след като сте заели позиция за удар, прибавете един наказателен и я поставете обратно на мястото и.

Rule 19: Ball in Motion Deflected or Stopped
Otklonena topka v dvijenie ili sprqla.
• In match play, if your ball hits you, your partner, your caddie, or your equipment you lose the hole. In stroke play, you are penalized two strokes and you must play your ball as it lies.
• In match play, if your ball hits your opponent, his caddie, or his equipment, there is no penalty; you may play the ball as it lies or replay the shot.
• In stroke play, if your ball hits a fellow competitor, caddie, his equipment or anything else there is no penalty and the ball is played as it lies.
If your ball hits another ball and moves it, you must play your ball as it lies. The owner of the other ball must replace it. If your ball is on the green when you play and the ball that your ball hits is also on the green, you are penalized two strokes in stroke play. Otherwise, there is no penalty.
При мач игра, ако топката ви удари партньора ви, кадито ви или оборудването ви (количка, чанта, стикове и т.н.) вие губите дупката. При игра на удари, вие се наказвате с два удара и трябва да играете топката от там където лежи.
При мач игра, ако топката ви удари противника ви, неговото кади или неговото оборудване или нещо друго – няма наказание; може да играете топката от където лежи или да преиграете удара.
При игра на удари, ако топката ви удари друг състезател, неговото кади или неговото оборудване или нещо друго – няма наказание; топката се играе от където лежи.
Ако топката ви удари друга топка и я премести, вие трябва да играете вашата топка от там откъдето лежи. Собственика на другата топка трябва да я премести обратно на същото място. Ако вашата топка е на грийна когато я играете и ударената топка е също на грийна, вие се наказвате с два удара при игра на удари.
Rule 20: Lifting and Dropping the Ball
Вдигане и пускане на топката
• If you are going to lift your ball under a Rule and the Rule requires that the ball be replaced, you must put a ball-marker by the ball before you lift it.
• When you drop a ball, stand erect and hold your arm out straight when dropping it.
• If a dropped ball hits the ground and rolls into a hazard, out of a hazard, comes to rest more than two club-lengths from where it first struck a part of the course, nearer the hole or, if you are dropping away from an immovable obstruction or ground under repair, etc., back where the obstruction or ground under repair still interferes with your stance or swing, you must re-drop. If the same thing happens when you re-drop, you must place the ball where it struck the ground when it was re-dropped.
• If you play a ball from a wrong place, you lose the hole in match play, or two penalty strokes in stroke play.
• Ако възнамерявате да вдигнете топката си и някое правило ви разрешава, но изисква тя да бъде поставена обратно, вие трябва да поставите маркер до топката преди да я вдигнете.
• Когато се пуска топка, стойте изправен и с напълно протегната ръка когато пускате топката.
• Ако пуснатата топка удари земята и се търколи в препятствие, излезе от препятствие, спре се на повече от два клъба разстояние по-близо до дупката – вие трябва да я пуснете отново. И ако отново се случи, поставете топката на мястото където е ударила земята при повторното и пускане.
• Ако изиграете топката от грешно място, губите дупката при мач игра или получавате два наказателни удара при игра на удари.
Rule 21: Cleaning the Ball
Почистване на топка
• You may clean your ball when you lift it, with a few exceptions: when you are checking if it is unfit for play, identifying it, or if it interferes with another player’s play.
• Вие можете да почистите топката си когато я вдигнете, с няколко изключения: когато я проверявате дали не е повредена, вдигната е за разпознаване. Или пречи на играта на друг състезател.
Rule 22: Ball Interfering with or Assisting Play
Топка пречи или помага на играта
• If another ball interferes with your swing or is on your line of play, you may ask the owner of the ball to lift it.
• If your ball is near the hole and might assist another player, you may lift your ball.
• Ако друга топка ви пречи при изпълнението на удара, може да помолите собственика и да я вдигне.
• Ако топката ви е близо до дупката и може да помогне на друг играч, вие можете да си я вдигнете.
Governing Bodies Announce Updates, Changes to Rules of Golf
The Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews (R&A) and the United States Golf Association (USGA), the two governing bodies of golf, announced on Wednesday that the next update to the Rules of Golf will include changes both minor and major. The two organizations revisit the rules every couple years, always with an eye to simplifying and making more equitable where possible. The updated rules take effect on Jan. 1, 2008, and won't be updated again until 2011.
The updates include minor changes such as the simplification of wording in several areas, as well as more significant changes such as the lessening of penalties for certain infractions.
A few examples of changes in penalties:
• Rule 4-1: Changed penalty for carrying but not using a nonconforming club from disqualification to, in stroke play, a 2-stroke penalty per hole (maximum four strokes per round) and in match play loss of hole (maximum two holes lost).
• A change to Rule 12-2 now allows players to lift a ball for the purpose of identifying it while in a bunker or water hazard, and Rule 15-3 now includes a penalty for playing the wrong ball from a bunker or water hazard.
• Rule 19-2, regarding the accidental deflection of a ball by the player, his partner, their caddies, or equipment, is amended to reduce the penalty for violation to one stroke in both stroke play and match play. This is the rule that comes into play if a golfer is, for example, struck by his own ball after it ricochets back at him.
• Rule 24-1 now allows a flagstick to be moved when a ball is in motion.
The governing bodies also added a "quick guide" section to the front of the book, a highly condensed rules-in-plain-English reference section that the organizations believe might make golfers more likely to carry the rulebook on the course for handy reference.
See the rundown of all the affected rules available from the USGA.
You can check the Rules of Golf in the current form, which we'll be updating in time for 2008 to to reflect the newly announced changes. Or you can view the new rulebook in downloadable .pdf format on the USGA or R&A Web sites.


Много характерно за играта на голф е следното ;

1.Няма ограничен терен.
2.Няма съдия.

Обявиха промените на правилата в голфа
Редица значителни промени в правилника обявиха законодателите в този спорт - The Royаl and ancient golf club. Една от важните новости в наредбата е, че наказанието за неволно поместване на топката от играча се намалява от два удара на един. Също така ревизираното правило номер 12.2 ще позволи на голфъра да вдигне топката от дадено препятствие или водна среда с идентификационна цел. Голф асоциацията на САЩ също одобри промените в правилника.

Секретарят по наредбата на Royal and Ancient golf club Дейвид Рикман заяви, че 28-те поправки в 34-те правила в правилника за 2008 г. са били направени с цел да се подобри яснотата и наказанията да се станат по-пропорционални на атаките. В процеса на игра наказанието за неволно преместена топка от страна на състезателя, неговия помощник или тяхното оборудване и екипировка се редуцира от загубата на една дупка до един удар. Друга промяна намалява санкцията за носене, но неизползване на неприспособим стик от дисквалификация на два удара наказание на дупка с максимум четири удара на рунд.
R&A планира да произведе 4 милиона копия от новите „Правила на голфа" на английски език и да ги разпространи безплатно по клубовете. Свързани с R&A голф асоциации пък ще ги възпроизведат на над 25 различни езика.
„Винаги се стремим да направим правилата възможно най-приемливи за всички голфъри по света. В изданието на правилника за 2008 г. е използван о-опростен, по-изчистен език на изразяване, за да може на играчите да им е по-лесно да използват наредбата", каза Рикман.


--------------------
Вълшебнико Ювентус , погледни към небето ! Над теб са само звездите !
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ELMANIFICO
коментар 24 Feb 2008, 19:26
Коментар #2


Juventus star
*****

Група: Фенове
Коментари: 3 335
Регистриран: 13-March 06
Град: Пловдив
Потребител No.: 68олфът може да започне да се практикува на възраст от 6 до 60 г.

в. Дневник, Димитър Димитров

Голфът не е обикновена съвкупност от правила и състезаване. Той се подчинява на спазването на редица норми, свързани с етиката и етикета на играта. Неслучайно се казва, че това е една от малкото останали "игри на честта".


----------------------
Първо правило от кодекса на поведение в голфа е, преди да нанесе удар или упражни суинга (замаха със стика) си, играчът да се увери, че в близост няма никой, който може да пострада от топката или от камъни, камъчета, клонки и други предмети при удара. Второто се отнася до поведението на другите играчи и странични наблюдатели. При нанасяне на удар никой от тях не бива да се движи, да говори или да стои в близост до (или зад) топката, или до (зад) дупката.

Бавенето, мотаенето при удар

и други психологически трикове за изнервяне на съперника са недопустими.
Целта е топката да бъде вкарана в дупката с възможно най-малко удари от началото на надпреварата. Пособията за участие са елементарни - стик (клъб) и топка.
По функционално предназначение стиковете са 3 вида:
1. С по-издължени тела (грипове) и с по-голяма глава. Те са за начален удар.
2. За средна и къса игра. Те се използват по трасето и се подбират в зависимост от най-оптималната дистанция, която топчето трябва да измине.
3. За завършващ, финализиращ удар - пътери. Те са с абсолютно плоска повърхност и приличат на бастунче. С тях само се търкулва фино топчето да влезе в дупката.
Отделно стиковете се делят на два вида по етимология:
1. Уудове - сега направени от най-модерни сплави, а в миналото - дървени. Те са за начален удар и за удари на по-дълги дистанции. От тях "драйвърът" е с най-голяма глава и с най-малък ъгъл на чупката долу. Тяхната дръжка (шафт) е най-дълга.
2. Айръни - железни или стоманени. Те са за по-фините удари в самия стадий на играта и най-вече в края.

"При всички удари се
прилага еднаква сила

от състезателя - твърди играчът от "Бърди голф Клъб" Жоро Неделчев. - Разстоянието, което изминава топчето, не зависи от силата, а от вида на стика и ъгъла на главата."
Всеки неправилно насочен удар, при който топката излезе извън предначертаната траектория и попадне в гористите или водните препятствия по трасето, се повтаря и носи на състезателя наказателни точки. Те го отдалечават от целта да стигне до дупката с най-малко удари и се отразяват негативно на крайния му резултат. При загубване на топчето след лоша преценка на замаха се дават не повече от 5 мин. за намирането му и ако това не се случи, ударът се повтаря с налагане на гореспоменатите наказателни точки.
Чистота и хигиената са задължителни за всички. Ако по пътя към дупката попаднеш в пясъчния бункер,

независимо дали си
милионер или обикновен

любител, хващаш едно сито и подравняваш изровеното място след удара.
Игрището е от 18 дупки (трасета) с различни особености и препятствия. Те биват водни, гористи, бункери от пясък и т.н. По него голфистите се придвижват със специални колички (моторизирани или не) или пеш. По терена съществуват и т. нар. "ненормални условия" от ровещи животни. Това са обитаеми дупки, изровени от зайци, къртици, земни прасета, лалугери или саламандри. Дупка, направена от неровещо животно, като например куче, не се счита за ненормално условие по терена.
Трасето за отделна "дупка" се състои от "тийнинг граунд" - стартова площадка, представляваща правоъгълник, чиято широчина е равна на дължината на два стика. Следва "феруей" - игралното трасе, където тревата е подравнена, за да се удря по-лесно. До позволения за игра "феруей" играчът бива дебнат от всичките възможни препятствия на маршрута или "рафът" (преименуван у нас на "чушките"). Последната част се казва "грийн", където тревата е подравнена до милиметър и по средата му се намира "хол" (дупката).

Там най-често се решава
изходът на състезанието,

тъй като попадне ли топчето на това място, се приема, че то трябва с един удар да бъде вкарано в целта. Ударите обаче там са най-сложни, изискващи максимална прецизност и концентрация.
Нормална квадратура на цялото игрище от 18 "дупки" е между 350 и 1200 декара. В по-масовите турнири състезанието започва от различни стартови дупки и се води паралелно на няколко дупки. В такива случаи е задължително според етикета състезателят, който прави удар, да викне едно гласово " Fooоr!" (нещо от рода на "Идва!"). Това е задължително при неправилно насочен удар, за да не отлети топчето на чуждо трасе и да удари някого фатално. Реакцията е защита с цялата ръка върху главата за предпазване от най-лошото.
Играчът може по желание да си заяви "кеди". Това е момче, което носи стиковете по време на придвижването. Неговата роля обаче не се изчерпва само с тази на шерп, както при алпинизма. Кедито съветва голфиста за особеностите на терена и къде какъв стик е по-удачно да се използва.

"Това, което отличава
голфа от другите спортове,

е, че той е единственият, в който няма определен екип. Екипът е ръкавица и обувки", обяснява Камен Кирилов, един от най-активните рекламни агенти на голфа в България.
"Всичко останало е по избор. Но изискванията са да бъдеш винаги с чисти дрехи, стоящи елегантно на играча. Големите майстори не си позволяват нищо друго освен панталон с ръб. Фланелката или ризата пък са винаги прилежно загащени в панталона, чисти", допълва той.
Безупречният външен вид се изисква не само заради добрата гледка по време на състезанието, а и за след това. Едно игрище задължително има т. нар. "клуб-хаус" (или кръчма) за събиране след игра. Това място, наречено още 19-ата дупка, служи за срещи, общувания или обикновени контакти между практикуващите най-аристократичния спорт. Там обикновено загубилият черпи победителя.
Тренировките за навлизане в тайните на голфа са дълги и сложни. Трябва да бъдат водени от истински майстори, тъй като тънкостите в движението при всеки удар са от решаващо значение. Нужна е добра физическа подготовка на състезателя, бърза ориентация в обстановката и оптимална преценка по различните маршрути.
Хубавото е, че голфът може да започне да се практикува

на възраст от 6 до 60 г.

Травмите на тялото тук са рядкост, удоволствието от надпреварата е за всички.
В България развитието на голфа започва по-активно след 10-и ноември. Преди това единственото игрище е тренировъчното в НСА (тогава ВИФ).
Като всеки индивидуален спорт и голфът бързо намира запалени фенове у нас, превърнали се лека-полека в изкусни майстори. Най-старият турнир тук е организиран всяка година от английското посолство. Тази година той се изигра на известното игрище край Силиври до Истанбул - "Класис" ("Кънтри енд голф клъб"). Купата спечели Атанас Генов, генерален директор на "Промобил" и вносител на "Рено". Един от участниците, представител на ирландските авиолинии, сътвори чудо, виждащо се само по филмите - с началния удар топката прелетя 158 метра над езеро, тупна на "грийна" и влетя в дупката.


--------------------
Вълшебнико Ювентус , погледни към небето ! Над теб са само звездите !
Go to the top of the page
 
+Quote Post
masterhp
коментар 24 Feb 2008, 20:24
Коментар #3


Juventus hero
*******

Група: Фенове
Коментари: 12 177
Регистриран: 22-December 07
Град: Pripyat
Потребител No.: 802Един много готин спорт според мене, доста ми допада. Имах щастието да бъда на някои от най-добрите голф игрища в света това лято. За същаление обаче, не и никак лесен. Мислех да се запиша на курс по голф, но така и не го направих.


--------------------
"синьо-черното не ми отива!"
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ELMANIFICO
коментар 24 Feb 2008, 23:41
Коментар #4


Juventus star
*****

Група: Фенове
Коментари: 3 335
Регистриран: 13-March 06
Град: Пловдив
Потребител No.: 68Какво си правил по игрищата?


--------------------
Вълшебнико Ювентус , погледни към небето ! Над теб са само звездите !
Go to the top of the page
 
+Quote Post
lqlqlq
коментар 24 Feb 2008, 23:54
Коментар #5

Guests


Цитат(ELMANIFICO @ Feb 24 2008, 09:41 PM) *
Какво си правил по игрищата?

Мерил е дупките post-294-1158668510.gif post-294-1158668510.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
masterhp
коментар 24 Feb 2008, 23:57
Коментар #6


Juventus hero
*******

Група: Фенове
Коментари: 12 177
Регистриран: 22-December 07
Град: Pripyat
Потребител No.: 802Разхожда се laugh.gif колкото и малоумно да звучи баш това правех, рзглеждах от близо. Няколко пъти гледах как играят, но не е прието да има публика неясна такава и да ходиш и да им пречиш като гледаш как играят и не съм оставал много много.А ти играл ли си голф, гледаш ли и защо реши да направиш темата ?


--------------------
"синьо-черното не ми отива!"
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ELMANIFICO
коментар 25 Feb 2008, 01:14
Коментар #7


Juventus star
*****

Група: Фенове
Коментари: 3 335
Регистриран: 13-March 06
Град: Пловдив
Потребител No.: 68Ти на екскурзия ли си бил? Как така са те пуснали на разходка?

Ами гледал съм,чел съм,но не съм играл дори и миниголфsmile.gif ,но ми се играе...сега гледам да видя колко са стиковете,но едва ли ще си купя до края на тази година...под 500 лв не падат.

Ти играл ли си?


--------------------
Вълшебнико Ювентус , погледни към небето ! Над теб са само звездите !
Go to the top of the page
 
+Quote Post
x_dron
коментар 14 Jul 2008, 22:29
Коментар #8


Juventus bench
***

Група: Фенове
Коментари: 587
Регистриран: 19-October 07
Потребител No.: 700Искам да кажа,че съм играл 3-4 пъти на миниголф и то защото ме принуждаваха не за друго.Не знам за вас ама на мене ми се видя ужасно труден спорт
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ELMANIFICO
коментар 24 Nov 2012, 10:33
Коментар #9


Juventus star
*****

Група: Фенове
Коментари: 3 335
Регистриран: 13-March 06
Град: Пловдив
Потребител No.: 68Дубай http://www.yycast.com/sydcstykuy


--------------------
Вълшебнико Ювентус , погледни към небето ! Над теб са само звездите !
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ELMANIFICO
коментар 01 Dec 2012, 11:56
Коментар #10


Juventus star
*****

Група: Фенове
Коментари: 3 335
Регистриран: 13-March 06
Град: Пловдив
Потребител No.: 68Nedbank Golf Challenge на който му се гледа http://www8.livetv.ru/webplayer2.php?t=let...i=231&si=37 най-накрая се разиграха, първите дни сякаш сковани бяха, но днес всички до един правят фантастични неща.

П.С. Oт много време не бях гледал толкова интересна игра. Последните три удара бяха повече от невероятни...

Този коментар е бил редактиран от ELMANIFICO на 01 Dec 2012, 12:11


--------------------
Вълшебнико Ювентус , погледни към небето ! Над теб са само звездите !
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
1 потребител(и) четат тази тема (1 гости и 0 скрити)
0 Потребител(и):

 Олекотена версия Час: 16th July 2020 - 15:47ч.

> Forum Information:

Copyright: © www.juventus-bulgaria.com 2006 - 2012. Всички права запазени.
Author: Екип на Juventus-Bulgaria.Team
Powered by: Sport Media Group
Partners: